باطری ذکریا

آسانسور


تعداد مطالب (1)

یو پی اس آسانسور

یو پی اس آسانسور

کاربرد UPS آسانسور در این  حالت اگر تجهیزی موجود باشد که بمحض قطعی برق اصلی، بلافاصله و بدون وقفه، بطور خودکار آسانسور را تا نزدیک ترین طبقه منتقل کند و درب طبقه را بصورت خ ...